Onze visie

De rode draad: bouwen aan onze adaptieve school

Door te kiezen voor adaptief onderwijs hebben we de afgelopen jaren duidelijk gemaakt, dat onze visie op onderwijs op die manier het beste gestalte kon krijgen. In dit adaptieve onderwijs kunnen we steeds beter rekening houden met de verschillen in tempo, talent en temperament tussen kinderen en krijgen ze steeds meer de ruimte om verantwoordelijk te worden voor hun eigen leerproces. Er is nl. veel aandacht voor het plannen van taken, het leren oplossen van problemen, het leren zoeken naar eigen oplossingen, uitgestelde aandacht en het trainen van sociale vaardigheden (samenwerken!). Onze inspanningen hebben ertoe geleid dat we officieel al sinds 2002 als BAS-school staan geregistreerd. (zgn. Bascertificaat). De in het vorige schoolplan uitgezette lijnen om deze principes van adaptief onderwijs te bewaken en te borgen en daarnaast ook hogere cellen aan te boren, heeft geleid tot het huidige adaptieve niveau van onze school. Voor een uitwerking van deze ontwikkelingslijnen verwijzen we naar de jaarlijkse schoolgids en de zgn.Q-map, die op school in te zien is.

Onderwijskundige visie en missie (strategisch beleid!)

In oktober 2012 is onze visie/missie aangepast naar aanleiding van een traject "Samenbinden= Samen 't Koppel" dat we doorlopen hebben in 2012. Tijdens dit traject hebben team en ouders samen gesproken over waarden die van belang zijn voor het onderwijs en waarden die ouders en leerkrachten belangrijk vinden. Deze waarden hebben we in volgorde van belangrijkheid gezet en hebben we inhoud gegeven. Dit heeft geresulteerd in de volgende visie/missie:

Iedereen moet met plezier naar school gaan!
Om dat te realiseren hebben we respect voor en vertrouwen in elkaar, realiseren we veiligheid en is er betrokkenheid van leerkrachten én leerlingen én ouders.

Tevens hebben we een kapstok met kaartjes waar wensen/activiteiten en uitspraken op staan in het leven geroepen. Deze kapstok houden we levend door er kaartjes af te halen, omdat we daar mee aan het werk gaan en er nieuwe bij te hangen als er nieuwe wensen/activiteiten in de ideeën bus gedaan worden.

Elk kind is uniek. We willen kinderen volop de gelegenheid geven om zich te ontwikkelen tot wie ze kunnen worden. We willen daarvoor een voorspelbare, voorbereide omgeving scheppen, waarbinnen dat leren op allerlei manieren plaats kan vinden en waarbinnen we de kinderen willen ‘raken'! In deze adaptieve leeromgeving verandert onze rol als volwassene steeds meer. We zijn anno 2007 niet meer de belangrijkste leerbron voor het kind. De klassieke didactische driehoek ‘leerkracht - methode - leerling', waarin alle leerlingen op hetzelfde moment met de zelfde leerstof bezig zijn bestaat al niet meer. Elke basisschool heeft de opdracht om steeds meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen: 'verschillen mogen er zijn'. In dit adaptieve proces willen we ons verder ontwikkelen de komende jaren, door de autonomie van de kinderen steeds meer te vergroten. Concreet betekent dit dat ze steeds meer de gelegenheid krijgen om op hun eigen manier te leren, met verschillend materiaal en vooral vanuit verschillende leerbronnen: leerkrachten, klasgenoten, methodes, internet, computerprogramma's, concrete materialen en ervaringen buiten de school. Op deze wijze worden we als leerkracht veel meer begeleider, coach, mentor voor het kind. We denken in deze visie op leren, de kinderen beter te kunnen ‘raken', door een steeds meer thematische, projectmatige aanbieding van de kerndoelen. We noemen deze integrale, adaptieve aanpak van ons onderwijs de eerste pijler van het strategisch beleid  voor de komende jaren.

Als belangrijke tweede pijler noemen we de extra inspanningen om binnen het taal-/lees onderwijs het technisch en begrijpend leesniveau van de kinderen omhoog te krikken. Want technisch en begrijpend lezen zijn de belangrijkste voorwaarden om je in de digitale informatiewereld staande te houden.

Door de ouders bij deze twee schoolontwikkelingen nadrukkelijk te betrekken, zijn zij de derde pijler van ons strategisch beleid voor de komende jaren: het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij dit adaptieve proces.

Duurzaam en sterk de toekomst tegemoet.
Vanaf 1 augustus 2016 zijn alle openbare basisscholen in de gemeente Emmen gestart met het werken in clusters. Bij ieder cluster horen twee, drie of vier scholen. Deze worden aangestuurd door een directeur. Op iedere school is een locatieleider aanwezig. Binnen de clusters werken de personeelsleden samen in onderwijsteams. Zij zullen er samen voor zorgen dat de kwaliteit van onderwijs hoog blijft.
 

© 2019 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden